Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ahri - Các câu hỏi được Tag gần đây

+2 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Một tế bào sinh dục đực của ruồi giấm 2n=8 nguyên phân 7 đợt ở vùng sinh sản, rồi chuyển qua vùng sinh trưởng và vùng chín để tạo thành các tinh trùng. a) Môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương vs bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân và giảm phân của tế bào sinh dục nói trên ? b) Cho biết số lượng tinh trùng có thể tạo được ?
đã hỏi 10 tháng 5 trong Sinh học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
 • ahri
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Question 5: She is boring with the silent surrounding because she used to live in a big city.                                            A B C D   Question 6: The Muong people are the ethnic minority who live in the mountainous regions of Vietnam.                                 ... 7: There used to be a movie theater here but it closes a long time ago.                                     A B C D
đã hỏi 25 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Question 3:   A. leisure B. diving C. origami D. movie   Question 4:   A. ancestor B. curious C. heritage D. tradition    
đã hỏi 25 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
1. We ________to the countryside two months ago.   A. go B. have gone C. went D. will go   2. What will you do if you _______the final examinations?   A. will pass B. would pass C. pass D. passed   3. I wish my summer holiday _________longer.   A. will be B. is C ... . doesn't C. will D. won't   7. Laura fell asleep during the lesson ___________she was tired.   A. so B. but C. because D. therefore
đã hỏi 25 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
do go play ski swim watch   7. Susan hates ________boxing but she loves football.   8. I don’t like _________in the pool at the sports centre.   9. Does she like __________shopping in the supermarket?   10. Peter loves _____________judo.   11. They enjoy ___________the Olympics on TV.   12. My brother and I really like ___________in the Alps in February.
đã hỏi 25 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
1. My dad doesn't mind __________my mom from work every day.   A. pick up B. picked up C. picking up D. picks up   2. Using computers too much may have harmful effects____________ your minds and bodies.   A. on B. to C. with D. onto   3. I love the people in my ... happily C. happily D. less happy   6. Viet Nam is ________multicultural country with 54 ethnic groups.   A. a B. an C. the D. A and C
đã hỏi 25 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Câu 1: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?   A. Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc.   B. Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.   C. Campuchia, Lào, Việt Nam.   D. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.   Câu 2: Dưới tác động của cuộc khai thác ... của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian nào?   A. 1897 - 1912. B. 1897 - 1914.   C. 1896 - 1914. D. 1897 - 1918.
đã hỏi 23 tháng 4 trong Lịch sử lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Tại sao khởi nghĩa Yên Thế là cuộc đấu tranh vũ trang tồn tại dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
đã hỏi 23 tháng 4 trong Lịch sử lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
  Câu 16. Khi xe ôtô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do :   A. Ma sát. B. Quán tính.   C. Trọng lực. D. Lực đẩy.   Câu 17. Một xà lan đi dọc bờ sông trên quãng đường AB với vận tốc 12km/h. Nếu ... đứng yên khi chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ   A . chuyển động đều   B. chuyển động nhanh dần   C. đứng yên   D. chuyển động tròn
đã hỏi 23 tháng 4 trong Vật lý lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Câu 11. Ba lực cùng phương có cường độ lần lượt là  F 1 = 20 N ,  F 2 = 60 N  và  F 3 = 40 N  cùng tác dụng vào một vật. Để vật đứng yên, ba lực đó phải thỏa mãn:   A.  −→ F 1   , −→ F 2  cùng chiều nhau và  −→ F 3    ngược chiều với hai lực trên.   B.  ... bằng ma sát trượt.   B. Thay ma sát trượt bằng ma sát lăn.   C. Thay ma sát nghỉ bằng ma sát lăn.   D. Thay lực ma sát nghỉ bằng lực quán tính
đã hỏi 23 tháng 4 trong Vật lý lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Câu 6. Chuyển động của quả lắc đồng hồ khi đi từ vị trí cân bằng (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc α = 0) ra vị trí biên (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc α lớn nhất) là chuyển động có vận tốc :   A. Giảm dần. B. Tăng dần.   C. không đổi D. Giảm rồi tăng dần   Câu ... ..   A. chuyển động đều.                        B. đứng yên.   C. chuyển động nhanh dần.      D. chuyển động tròn.
đã hỏi 23 tháng 4 trong Vật lý lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Câu 1. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Trong hiện tượng này:   A. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên   B. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động   C. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động   D. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên   Câu 2. Một người đang lái ca nô chạy ...   Câu 5. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?   A. 36m/s. B. 100m/s.             C. 36000m/s. D. 10m/s
đã hỏi 23 tháng 4 trong Vật lý lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Câu 1. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Trong hiện tượng này:   A. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên   B. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động   C. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động   D. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên   Câu 2. Một người đang lái ca nô chạy ...   Câu 5. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?   A. 36m/s. B. 100m/s.             C. 36000m/s. D. 10m/s
đã hỏi 23 tháng 4 trong Vật lý lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Một vật rắn phẳng, mỏng, có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 10cm. Người ta tác dụng vào một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Biết các lực vuông góc với cạnh AC có độ lớn 10N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực.
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
Một quả cầu đồng chất có khối lượng 6kg được treo vào một bức tường thẳng đứng nhờ một sợi dây. Dây làm với bức tường góc αlpha. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 10 m/s^2. Khi đó lực căng dây có độ lớn xấp xỉ 40√3. Xác định alpha    
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Câu 16. Trường hợp nào sau đây không xuất hiện ngẫu lực tác dụng lên vật ?   A. dùng tay vặn vòi nước   B. dùng dây kéo gạch lên cao   C. dùng tua vít để vặn đinh ốc   D. chỉnh tay lái khi xe sắp qua đoạn đường ngoặt   Câu 17. Khi chế tạo bánh xe ô tô, phải ... tâm càng cao thì mức vững vàng của vật càng lớn   D. khi vật có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm của vật phải rơi trên mặt chân đế.
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai   Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì   A. tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau   B. tất cả các điểm của vật đều có cùng gia tốc   C. có thể coi vật là chất điểm   D. quỹ đạo của vật là một đường thẳng   Câu 12. Cách ... trọng lực không đi qua mặt chân đế   D. trọng tâm của ô tô bị hạ thấp và giá của trọng lực đi qua mặt chân đế, ở mép mặt chân đế.
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng ?   A. hai lực tác dụng vào vật có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều được gọi là ngẫu lực   B. hai lực tác dụng vào vật có cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn được gọi là ngẫu lực   C. hai lực tác dụng vào vật có giá song ... dừng lại   C. vật chỉ quay nếu còn momen lực tác dụng lên nó   D. muốn thay đổi tốc độ góc của vật thì phải tác dụng momen lực lên vật
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau    A. đường thẳng mang véc tơ lực gọi là đường tác dụng của lực   B. hệ lực cân bằng là hệ lực tác dụng lên cùng một vật rắn đứng yên làm cho vật tiếp tục đứng yên   C. tác dụng của một lực lên một vật rắn phụ thuộc ... đường thẳng AB, trong khoảng AB, cách B một khoảng 0,9 m   D. nằm trên đường thẳng AB, ngoài khoảng AB, cách B một khoảng 0,9 m
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
1. A. craftsman B. factor C. indicator D. concentrate   2. A. talked B. decided C. stopped D. finished   3. A. please B. measure C. seat D. beach
đã hỏi 20 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...