Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hàm-hợp - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm cấp hai liên tục trên R. Biết f'(-2)=-8,f'(1)=4 và có đồ thị hàm số f''(x)như hình vẽ dưới đây. Hàm số ... (4;+\infty \right). B. \left(-\infty ;1\right) .\) \(C. \left(-2;1\right). D. \left(0;4\right).\)
đã hỏi 21 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
 • min-max
 • hàm-hợp
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) là hàm số bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số y=f'(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{2} \right)-x^{2} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho hàm số f(x), đồ thị hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(\frac{x}{2} \right) \)trên đoạn \( ... \) bằng \(A. f\left(-2\right) B. f\left(1\right)\) \(C. f\left(-4\right) D. f\left(2\right)\)
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) là một hàm đa thức có bảng xét dấu f'(x) như sau Số điểm cực trị của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(x^{2} -\left|x\right|\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hàm số f(x) đồ thị của hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số \(g\left(x\right)=2f\left(x\right)-\left(x+1\right)^{2} \) trên ... \left(0\right)-1\) \(B. f\left(-3\right)-4\) \(C. 2f\left(1\right)-4\) \(D. f\left(3\right)-16\)
đã hỏi 16 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hàm số bậc ba y=f(X) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x1, x2 lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x2 =x1 +2 và \(f\left(x_{1} \ ... frac{27}{8} . \) \(B. \frac{5}{8} .\) \(C. \frac{3}{8} .\) \(D. \frac{3}{5} .\)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) đồ thị như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{3} \right)-x^{3} -x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã hỏi 13 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hàm số đa thức y=f(x) có đạo hàm trên R. Biết rằng f(0)=0, f(-3)=\(f\left(\frac{3}{2} \right)=-\frac{19}{4}\) và đồ thị hàm số y=f'(x) có dạng như hình vẽ. ... left[-2;\frac{3}{2} \right] \) là A. 2. B. \(\frac{39}{2} .\) C. 1. D. \(\frac{29}{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đồ thị như hình vẽ Tìm số điểm cực trị của hàm số \(F\left(x\right)=3f^{4} \left(x\right)+2f^{2} \left(x\right)+5.\) A. 6. B. 3. C. 5. D. 7.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm trên \({\rm R}\) và đồ thị \(y=f'\left(x\right)\) có đồ thị như hình dưới. Hỏi hàm số \(g\left(x\right)=f\left(1-x^{2} \right) ... \left(-2\, ;\, \, 0\right). \) \(C. \left(0\, ;2\right). \) \(D. \left(-1\, ;\, 0\right).\)
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có bảng biến thiên Hỏi hàm số \(y=g\left(x\right)=\left[f\left(2-x\right)\right]^{2} +2020\) có bao nhiêu điểm cực đại? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
Biết rằng hàm số \(f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số \(y=f\left[f\left(x\right)\right].\) A. 5. B. 2. C. 4. D. 6.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 139 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực đại của hàm số \(y=f\left(-x^{2} +4x\right).\) A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho hàm số bậc ba \(y=f\left(x\right)\) có đồ thị như hình vẽ Số điểm cực đại của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(x^{2} -6x\right)\) là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
Cho hàm số bậc bốn \(y=f\left(x\right)\) có đồ thị như hình vẽ bên Số điểm cực trị của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(2x^{3} -3x^{2} +1\right)\) là A. 5. B. 3. C. 7. D. 11.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm liên tục trên \({\rm R}\). Đồ thị hàm số \(y=f'\left(x\right)\) như hình vẽ sau: Số điểm cực trị của hàm số \(y=f\left(x-2019\right)-2020x+2021\) là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm trên \({\rm R}\). Đồ thị của \(y=f'\left(x\right)\) như hình dưới đây Số điểm cực trị của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(4x^{2} -4x\right)\) là A. 3. B. 5. C. 7. D. 6.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có bảng biến thiên Số điểm cực đại và cực tiểu của hàm số \(y=f^{2} \left(2x\right)-2f\left(2x\right)+1\) lần lượt là \(A. 2;\, \, 3. \) \(B. 3;\, \, 2. \) \(C. 1;\, \, 1. \) \(D. 2;\, \, 2.\)
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
Cho hàm số y=f\(\left(x\right)\) có bảng biến thiên như sau Số điểm cực đại của hàm số \(y=f\left(3-x^{2} \right)\) là A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Câu 46-38: Cho f(x) là hàm số đa thức bậc ba có bảng biến thiên như sau Số điểm cực trị của hàm số \(f\left(\sqrt{3+2x-x^{2} } \right) \) là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...