Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hàm-số-lũy-thừa - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Xét các số thực dương x,y thỏa \(\log _{2} \frac{x^{2} +y^{2} }{3xy+x^{2} } +x^{2} +2y^{2} +1\le 3xy. \)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\frac{2x^{2} -xy+2y^{2} }{2xy-y^{2} } .\) \(A. \frac{1+\sqrt{5} }{2} . B. \frac{1}{2} .\) \(C. \frac{5}{2} . D. \frac{3}{2} . \)
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
 • hàm-số-lũy-thừa
 • min-max
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho các số thực a, b, c>1 và các số thực dương thay đổi x, y, z thỏa mãn \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc} \). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\frac{16}{x} +\frac{16}{y ... 2} . \) A. 24. B. 20. \(C. 20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } . D. 24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho biểu thức \(P=x+\frac{1}{\left(x-y\right)y} với x>y>0\). Giá trị nhỏ nhất của P bằng A. 2. B. 3. C. 1. D. 4
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hai số thực x,y thỏa mãn điều kiện \(3\left(x+y\right)^{2} +5\left(x-y\right)^{2} =4. \)Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thỏa mãn \( \left(2xy+1\right)=1010\left(x^{2} +y^{2} \right)^{2} +1010\left(x^{2} -y^{2} \right)^{2} \) A. 235. B. 1175. C. 1176. D. 236.
đã hỏi 27 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của m với m>1 sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn: \(\left(m^{\log _{5} x} +3\right)^{\log _{5} m} =x-3\, \, \, \, \, \left(1\right)\) A. 4 B. 3 C. 5 D. 8
đã hỏi 20 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Có bao nhiêu số nguyên m\(\left(m\ge 2\right)\) sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn \(\left(m^{\ln x} +4\right)^{\ln m} +4=x?\) A. 8 B. 9 C. 1 D. Vô số
đã hỏi 19 tháng 7 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho 2 số thực x,y thỏa mãn xy-2x+y=27. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức\( P=\sqrt{x^{4} -8x^{3} +24x^{2} -32x+17} +\sqrt{y^{4} -20y^{3} +150y^{2} -500y+626}\) có dạng \(a\sqrt{b} ,\left(a,b\in {\rm N}\right)\). Khi đó a+b bằng A. 21. B. 7. C. 30. D. 19.
đã hỏi 13 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Với các số \(a,b,c\in \left[1;5\right]\) và a+b+c=8 thì giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\frac{\left(a^{2} +b^{2} +c^{2} \right)+52\left(ab+bc+ca\right)-1698}{2\left(ab+bc+ca\right)-33}\) là: A. \(-\frac{1202}{87}\) . B. 86. C. \(-\frac{15590}{87} \). D. \(\frac{64}{3} .\)
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
Xét các số nguyên dương \(a,\, \, b,\, \, c,\, \, d\) có tổng bằng 2020, giá trị lớn nhất của ac+bc+ad bằng A. 1020098. B. 1020100. C. 1020099. D. 1020101.
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 736 lượt xem
Cho các số thực \(a,\, \, b\, ,\, c>1\) và các số thực dương thay đổi \(x\, ,y\, ,\, z\) thỏa mãn \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc}\) . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \ ... } . \) A. 24. B. 20. C. \(20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } \). D. \(24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán tiểu học bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho biểu thức \(P=x+\frac{1}{\left(x-y\right)y}\) với x>y>0. Giá trị nhỏ nhất của P bằng A. 2. B. 3. C. 1. D. 4
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Gọi M,m lần lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số \(y=10x+1+\left|x^{3} -2x+k\right|\) trên đoạn \(\left[-1;3\right]\) .Tìm tất cả các giá trị của k ... {2}{21} .\) B. \(k=\frac{35}{2}\) . C. \(\frac{5}{42}\) . D. \(\frac{-35}{2}\) .
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
Cho hai số thực x,y thỏa mãn điều kiện \(3\left(x+y\right)^{2} +5\left(x-y\right)^{2} =4\). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của mthỏa mãn \(m\left(2xy+1\right)=1010\left(x^{2} +y^{2} \right)^{2} +1010\left(x^{2} -y^{2} \right)^{2}\) A. 235. B. 1175. C. 1176. D. 236.
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Cho \(y=f\left(x\right)=\left|x^{2} -5x+4\right|+mx\). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số \(f\left(x\right)\) lớn hơn 1. Tính số các phần tử của tập hợp S. A.6 . B.7. C.8. D.5.
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Cho \(y\ge 0;\, \, x^{2} +x+y=6.\) Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của \(P=4x+y-xy+2. \) A. m=-10 và M=10 . B. m=-10 và M=6 . C. m=6 và M=26 . D. m=6 và M=10 .
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Cho các số dương \(a,\, b,\, c.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: \(P=\frac{2}{a+\sqrt{ab} +\sqrt[{3}]{abc} } -\frac{3}{\sqrt{a+b+c} } .\) A. \(\frac{3}{4} \) B. \(-\frac{3}{4}\) . C. \(2-\sqrt{3}\) D. \(-\frac{3}{2}\) .
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Cho hàm số \(y=f(m)=\int _{\frac{\pi }{4} }^{arccotm}\frac{\tan \left(\frac{\pi }{4} -\frac{x}{2} \right).\left(1+\sin x\right)}{\sin ^{5} x} dx,\, \, m<1\) . Giá trị lớn nhất của hàm số y=f(m) trên \(\left(-\infty ;\, 1\right)\) bằng A .\( \frac{3}{4} . \) B. \(-\frac{3}{4}\) . C. 3 . D. \(\frac{3}{2} \) .
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Cho các số thực x,y thay đổi thoả mãn \(x^{2} +2y^{2} +2xy=1\) và hàm số \(f\left(t\right)=t^{4} -t^{2} +2\) . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ ... (A. 8\sqrt{3} -2. \) \(B. \frac{303}{2} .\) \(C. \frac{303}{4} \). \(D. 4\sqrt{3} +2.\)
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\left(1+x+\frac{x^{2} }{2!} +\frac{x^{3} }{3!} +...+\frac{x^{2020} }{2020!} +\frac{x^{2021} }{2021!} \right)\)\(\left(1-x+\frac{x^{2} }{2!} -\frac{x^{3} }{3!} +...+\frac{x^{2020} }{2020!} -\frac{x^{2021} }{2021!} \right)\) ... ) \(B. a\in \left(-\, \infty \, ;-1\right]. \) \(C. a\in \left(3\, ;+\, \infty \right). \) \(D. a\in \left(-1\, ;0\right].\)
đã hỏi 12 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi phuonqmin1206 ● Cộng Tác Viên Học sinh (365 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phingoclinh.vn1011

  1318 Điểm

 2. Bac_Da

  1085 Điểm

 3. tranbinhtrantb

  813 Điểm

 4. _Grizzly_

  620 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. PTG

  12093 Điểm

 2. nhthuyvy16

  11469 Điểm

 3. anhthh_823

  7161 Điểm

 4. Teemo-

  6573 Điểm

...