Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa-học-11 - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 183 lượt xem
Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô 4 - 5 gam hỗn hợp bột mịn được trộn đều gồm ... úng? Giải thích lí do từng phát biểu tại sao đúng, tại sao sai?
đã hỏi 7 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
Khối lượng của 1 (l) hơi X có khối lượng bằng 3/2 khối lượng của 1 (l) khí CO2 (đo cùng điều kiện). Khối lượng phân tử của X là: A. 32 B. 66 C. 44 D. 28 (Ưu tiên tick cho những bạn có lời giải nha!)
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 63 lượt xem
 bạc axetilua 
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Anatasia Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 834 lượt xem
 cao su buna
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Anatasia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
Công thúc tính đồng phân của ankan, anken, ankin? Mình cần gấp!!!
đã hỏi 23 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi vina2003 Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 450 lượt xem
Bài 2 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao): Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do những nguyên nhân gì?
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi phamphuongthao Thạc sĩ (6.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Khử hoàn toàn 2,32 gam bằng khí dư thu được m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn thu được bằng dung dịch axit thu được V lít (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V.
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường 40% . Vậy khối lượng  trong phân bón đó là?
đã hỏi 7 tháng 8, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 133 lượt xem
Cho 270ml dung dịch   0,2M vào dung dịch Y chứa x mol , 0,1 mol , 0,25 mol và 0,3 mol và đun nhẹ (nước bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch Y và dung dịch  sau phản ứng giảm đi bao nhiêu gam?  
đã hỏi 28 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn V lít  (đktc) vào 400ml dung dịch  1M thu được dung dịch lúc sau có chứa  mà nồng độ mol của nó đã giảm đi 3/4 so với nồng độ mol lúc đầu. Giá trị của V là: A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 6,72
đã hỏi 27 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 135 lượt xem
Một hỗn hợp Y thu được sau khi tổng hợp  (gồm  ) cho vào bình rồi bật tia lửa điện đến khi  bị nhiệt phân hoàn toàn thu được hỗn hợp Z có thể tích tăng 25%. Dẫn hỗn hợp Z qua bình đựng  nung nóng, rồi qua tiếp ống đựng  khan thấy thể tích giảm đi 75%. Hiệu suất quá trình tổng hợp  là?  
đã hỏi 27 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 127 lượt xem
Cho m gam  tác dụng với 253,5 ml dung dịch  2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch Z, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m? A. 21,3 B. 8,52 C. 12,78 D. 7,81
đã hỏi 27 tháng 6, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 114 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm  và  thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng Co dư được chắt rắn T. Hòa tan T trong dung dịch Z, kết thúc phản ứng thu được V lít  (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết  chiếm 30,025% về khối lượng trong A. Giá trị của V là: A. 12,6  B. 16,8 C. 11,2 D. 50,4
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 169 lượt xem
Hòa tan hết 9,2 gam hỗn hợp X gồm ,  trong dung dịch , sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y (chứa ba muối) và 2,567 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm , . Khối lượng của Z là 3,24 gam. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch , lọc lấy kết tủa thu ... không đổi, còn lại 14 gam chất rắn khan. Tính khối lượng mỗi muối thu được trong dung dịch Y (bỏ qua sự thủy phân của các cation kim loại).
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 77 lượt xem
Hòa tan hết 10,64 gam Cu bằng 200ml dung dịch  3M được dung dịch A (không chứa ). Thêm 400ml dung dịch  1M vào A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn.  a/ Tính số mol Cu đã phản ứng với  b/ Cho biết sản phẩm khử của  trong phản ứng của  với Cu
đã hỏi 20 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 250 lượt xem
Khi nung 6,06 gam muối nitrat của 1 kim loại kiềm thu được 5,1 gam muối nitrit. Xác định công thức muối nitrat
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 137 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn m g bột trong 800 g dung dịch được dung dịch và 2,24 lit khí (đktc). Y tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch 2 M được kết tủa . Sau khi nung đến khối lượng không đổi thu được 20 g chất rắn. a. Tính khối lượng  ban đầu. b. Tính khối lượng các chất trong  và nồng độ % của dung dịch  đã dùng
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 102 lượt xem
Để m gam ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp có khối lượng 12 gam gồm , ,  và . Hòa tan hết H vào dung dịch thu được 2,24 lít khí (đo ở đktc). Giá trị m gam là bao nhiêu?
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 426 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: ,, trong dư được 0,48 mol và dung dịch X. Cho dung dịch dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là:  A. 17,545 gam  B. 18,355 gam  C. 15,145 gam  D. 2,4 gam
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 138 lượt xem
Cho 11,36 gam hỗn hợp  phản ứng hết với dung dịch  loãng (dư), thu được 1,344 lít khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 38,72 B. 49,09 C. 35,50 D. 34,36
đã hỏi 8 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...