Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khó - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua \(G(2{\rm ; 1 ; -1)}\) biết mặt phẳng \((Q)\bot(P) :x+2y-z+1=0 \)và mặt phẳng (Q) tạo với mặt phẳng (xOy) một góc \(45{}^\circ .\)
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
 • phương-trình-mặt-phẳng
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho mặt cầu \(\left(S\right):x^{2} +y^{2} +z^{2} -2x+4y-2z-8=0. \)Chứng minh rằng mặt phẳng \(\left(P\right):2x+3y+z-11=0\) tiếp xúc với mặt cầu (S). Tìm toạ độ tiếp điểm.
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho mặt phẳng\( \left(P\right):2x-2y-z-4=0 \)và mặt cầu .\(\left(S\right):x^{2} +y^{2} +z^{2} -2x-4y-6z-11=0 . \)CMR mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C). Tìm toạ độ tâm và bán kính của (C)
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho mặt phẳng \(\left(P\right):6x+3y-2z-1=0 \)và\( \left(S\right):x^{2} +y^{2} +z^{2} -6x-4y-2z-11=0 .\)CMR mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C).Tìm toạ độ tâm của (C).
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho mặt cầu \( \left(S\right): x^{2} +y^{2} +z^{2} -2x-4y-6z=0\). Xác định các giao điểm A, B, C\(\ne O\) của (S) với Ox, Oy, Oz từ đó xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho mặt phẳng \(\left(P\right): x-2y+2z+1=0\) và mặt cầu \(\left(S\right): x ^{2} +y^{2} +z^{2} -4x +6y+6z+17=0\) . Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm J(-4;1;1)và cắt mặt phẳng\( (\alpha ):x+2y-2z+1=0 \)theo giao tuyến là đường tròn có bán kính \(R=2\sqrt{2} .\)
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho các điểm A(1;−1;2),B(1;3;2),C(4;3;2),D(4;−1;2). Gọi A' là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (xOy). Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A',  B,  C,  D. Khi đó viết phương trình tiếp diện (P) của mặt cầu (S) tại A'.  
đã hỏi 23 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho \(A\left(-1 ;3 ;-2\right)và \left(P\right):x-2y-2z+5=0. \)Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng qua A song song với (P).
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua \(E\left(1 ; 2 ; -1\right), F\left(1 ; -1 ; 1\right)\) và tiếp xúc với mặt cầu \((S):x^{2} +y^{2} +z^{2} =1.\)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua \(M\left(1 ; \frac{1}{2} ; 0\right)\) và vuông góc với mặt phẳng (P):3y-2z=0, đồng thời tiếp xúc với mặt cầu\( (S):x^{2} +y^{2} +z^{2} =1 .\)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu \((S): \left(x-1\right)^{2} +\left(y+1\right)^{2} +z^{2} =4. \) Biết mặt phẳng (Q) vuông góc với hai mặt phẳng sau: \(\left(P\right):x-y+z-2=0 và \left(R\right):2x-y-z-1=0.\)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết mặt phẳng (Q) đi qua điểm H(2;1;1) và cắt các trục tọa độ tại A,B,C sao cho H là trực tâm \(\Delta ABC. \)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua \(M\left(1; 2; 4\right), \)cắt các trục tọa độ \(Ox,{\rm }Oy,{\rm }Oz\) lần lượt tại \(A, {\rm }B, {\rm }C\) sao cho \(OA=OB=O C\ne 0.\)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Viết ptmp (Q): Đi qua \(M\left(2 ; -1 ; 2\right)\) và song song với Oy, vuông góc với mặt phẳng \(\left(\alpha \right):2x-y+3z+4=0\)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho \(A\left(1;0;0\right),\, B\left(0;b;0\right)\, ,\, C\left(0;0;c\right)\) ở đó b>0, c>0 và mặt phẳng \(\left(P\right):\, y-z+1=0. \)Tìm b, c biết\( \left(P\right)\bot \left(ABC\right) \)và khoảng cách từ O đến (ABC) bằng\( \frac{1}{3} . \)
đã hỏi 21 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Chứng minh rằng hai đường thẳng \(d_{1} :\frac{x-1}{1} =\frac{y-2}{2} =\frac{z-3}{3} và d_{2} :\left\{\begin{array}{l} {x=2-t} \\ {y=-1+t} \\ {z=t} \end{array}\right. \)chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó.
đã hỏi 21 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho \(A\left(a\, ;\, 0\, ;\, 0\right),\, B\left(0\, ;a\, ;\, 0\right),\, C\left(a\, ;\, a\, ;0\right) và D\left(0\, ;\, 0\, ;\, m\right),\, \left(a,m>0\right)\, . A',\, B'\) là hình chiếu vuông góc của O lên AD, BD Tính m theo a để góc \(A'OB'=45^{0} \, .\)
đã hỏi 21 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho \(A\left(a\, ;\, 0\, ;\, 0\right),\, B\left(0\, ;a\, ;\, 0\right),\, C\left(a\, ;\, a\, ;0\right) và D\left(0\, ;\, 0\, ;\, m\right),\, \left(a,m>0\right)\, . A',\, B'\) là hình chiếu ... ,BD. Viết phương trình mặt phẳng đi qua O,A',B'. Chứng minh mặt phẳng đó vuông góc với CD.
đã hỏi 21 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tính góc giữa \(d:\frac{x+3}{2} =\frac{y+1}{1} =\frac{z-3}{1} và \left(Q\right):x+2y-z+5=0\)
đã hỏi 21 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phingoclinh.vn1011

  877 Điểm

 2. tranbinhtrantb

  800 Điểm

 3. Bac_Da

  795 Điểm

 4. _Grizzly_

  620 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phingoclinh.vn1011

  294 Điểm

 2. umenihon713

  135 Điểm

 3. annahtm123651

  85 Điểm

 4. VuQuangNguyenHoangHai

  60 Điểm

...