Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Min-max - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 518 lượt xem
Môđun(z1-i)/(z1+2-3i)=1, modun(z2+i)/(z2-1+i)=√2
đã hỏi 21 tháng 4, 2022 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 546 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện |z-3-4i|=√5 và biểu thức M=|z+2|^2 -|z-i|^2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z-2-i bằng
đã hỏi 10 tháng 11, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn vũ
0 phiếu
1 trả lời 288 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=3\sin \left(3x+\frac{\pi }{6} \right)+4\cos \left(3x+\frac{\pi }{6} \right).\)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\sqrt{3} \sin 2x+2\sin ^{2} x-1.\)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\sin \frac{2x}{1+x^{2} } +\cos \frac{4x}{1+x^{2} } +1. \)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 631 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\frac{\sin 3x+2\cos 3x+1}{\sin 3x+\cos 3x+2} \)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R, bảng biến thiên của hàm số y=f(x) như hình vẽ và f''(x)<0; <span class="math-tex">\(\forall x\in \left(0\, ;\, +\infty \right).\) Biết a, x thay ... \right). B. \left(95\, ;\, 145\right).\) \(C. \left(45\, ;\, 75\right). D. \left(75\, ;\, 95\right).\)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 291 lượt xem
Cho hàm số \(y=\left|x^{2} -3x+2\right|+mx\) ( với m là tham số thực ). Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm số có giá trị lớn nhất là ? A. 1. B. 3. C. -2. D. 2.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 499 lượt xem
Cho hàm số\( y=\left|x^{2} +2x+a-4\right|.\)Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \(\left[-2;1\right]\) đạt giá trị nhỏ nhất. A.a=2. B.a=1. C. Một giá trị khác. D.a=3.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 174 lượt xem
Cho hai số thực dương thay đổi x,y sao cho xy>1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=x+2y+\frac{5x+5y}{xy-1} \) đạt được khi \(x=x_{0} và y=y_{0} .\) Giá trị của biểu thức \(S=\frac{x_{0} +1}{y_{0} }\) là: \(A. \sqrt{3} B. 2.\) \(C. \sqrt{2} . D. 1.\)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Cho các số thực dương x,y thỏa mãn: \(x^{2} -xy+3=0 và 2x+3y\le 14. \)Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức\( P=3x^{2} y-xy^{2} -2x\left(x^{2} -1\right). \)Tính T=2M-m. A. T=12. B. T=4. C. T=3. D. T=0.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 170 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu \(\left(S_{1}^{} \right):\left(x+4\right)_{}^{2} +y_{}^{2} +z_{}^{2} =16, \left(S_{2}^{} \right):\left(x+4\right)_{}^{2} +y_{}^{2} +z_{}^{2} =36\) và ... ; có diện tích lớn nhất là bao nhiêu ? \(A. 28\sqrt{5} . B. 72.\) \(C. 48. D. 24\sqrt{5} . \)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 420 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm trên \(\left[-4;4\right],\) có các điểm cực trị trên \(\left(-4;4\right) là -3, -\frac{4}{3} ; 0; 2\) và có đồ thị như ... 0\right]}} =-2\). Giá trị của \(m_{1} +m_{2}\) bằng A. 0. B. -2. C. 2. D. -1.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Lấy M thuộc \(\left(P\right):y=x^{2} -4x+3 \)và N thuộc \(\left(C\right):\left(x-5\right)^{2} +\left(y+1\right)^{2} =1\) sao cho đoạn MNngắn nhất. Tính đoạn MN. \(A.\sqrt{2} -1. B.\sqrt{3} -1.\) \(C.\sqrt{6} -1. D.\sqrt{5} -1.\)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Cho 2 số thực x,y thỏa mãn xy-2x+y=27. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\sqrt{x^{4} -8x^{3} +24x^{2} -32x+17} +\sqrt{y^{4} -20y^{3} +150y^{2} -500y+626} \)có dạng \(a\sqrt{b} ,\left(a,b\in {\rm N}\right).\) Khi đó a+b bằng A. 21. B. 7. C. 30. D. 19.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\frac{x^{2} +\left(x+2\right)\sqrt{x-2} +m}{\sqrt{6-x} +2} . \)Biết hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 10, tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) A. 14. B. 24. C. 34. D. 44.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 455 lượt xem
Cho x,y là các số thực thỏa mãn\( (x-3)^{2} +(y-1)^{2} =5.\)Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \( P=\frac{3y^{2} +4xy+7x+4y-1}{x+2y+1}\) là \( A. 2\sqrt{3} . B. \sqrt{3} . \) \( C. 3. D. \frac{114}{11} .\)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=m^{2} \left(\sqrt{2+x} +\sqrt{2-x} \right)+4\sqrt{4-x^{2} } +m+1.\) Tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 là \(A. \frac{5}{2} B. -\frac{7}{2} \) \(C. -\frac{1}{2} D. \frac{1}{2} \)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 261 lượt xem
Cho các số thực x,y thỏa mãn \(x+y=2\left(\sqrt{x-3} +\sqrt{y+3} \right)\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=4\left(x^{2} +y^{2} \right)+15xy\) là \(A. \min P=-83. B. \min P=-63.\) \(C. \min P=-80. D. \min P=-91.\)
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=\left|3x^{4} -4x^{3} -12x^{2} +a\right| \)trên đoạn \(\left[-3;2\right].\) Có bao ... nguyên \(a\in \left(-2019\, ;\, 2019\right) để 2m\ge M.\) A. 3209. B. 3213. C. 3215. D. 3211.
đã hỏi 11 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...