Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Min-max - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=3\sin \left(3x+\frac{\pi }{6} \right)+4\cos \left(3x+\frac{\pi }{6} \right).\)
đã hỏi 18 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
 • min-max
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\sqrt{3} \sin 2x+2\sin ^{2} x-1.\)
đã hỏi 18 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\sin \frac{2x}{1+x^{2} } +\cos \frac{4x}{1+x^{2} } +1. \)
đã hỏi 18 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(y=\frac{\sin 3x+2\cos 3x+1}{\sin 3x+\cos 3x+2} \)
đã hỏi 18 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R, bảng biến thiên của hàm số y=f(x) như hình vẽ và f''(x)<0; <span class="math-tex">\(\forall x\in \left(0\, ;\, +\infty \right).\) Biết a, x thay ... \right). B. \left(95\, ;\, 145\right).\) \(C. \left(45\, ;\, 75\right). D. \left(75\, ;\, 95\right).\)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho hàm số \(y=\left|x^{2} -3x+2\right|+mx\) ( với m là tham số thực ). Hỏi giá trị nhỏ nhất của hàm số có giá trị lớn nhất là ? A. 1. B. 3. C. -2. D. 2.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Cho hàm số\( y=\left|x^{2} +2x+a-4\right|.\)Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn \(\left[-2;1\right]\) đạt giá trị nhỏ nhất. A.a=2. B.a=1. C. Một giá trị khác. D.a=3.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cho hai số thực dương thay đổi x,y sao cho xy>1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=x+2y+\frac{5x+5y}{xy-1} \) đạt được khi \(x=x_{0} và y=y_{0} .\) Giá trị của biểu thức \(S=\frac{x_{0} +1}{y_{0} }\) là: \(A. \sqrt{3} B. 2.\) \(C. \sqrt{2} . D. 1.\)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho các số thực dương x,y thỏa mãn: \(x^{2} -xy+3=0 và 2x+3y\le 14. \)Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức\( P=3x^{2} y-xy^{2} -2x\left(x^{2} -1\right). \)Tính T=2M-m. A. T=12. B. T=4. C. T=3. D. T=0.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu \(\left(S_{1}^{} \right):\left(x+4\right)_{}^{2} +y_{}^{2} +z_{}^{2} =16, \left(S_{2}^{} \right):\left(x+4\right)_{}^{2} +y_{}^{2} +z_{}^{2} =36\) và ... ; có diện tích lớn nhất là bao nhiêu ? \(A. 28\sqrt{5} . B. 72.\) \(C. 48. D. 24\sqrt{5} . \)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm trên \(\left[-4;4\right],\) có các điểm cực trị trên \(\left(-4;4\right) là -3, -\frac{4}{3} ; 0; 2\) và có đồ thị như ... 0\right]}} =-2\). Giá trị của \(m_{1} +m_{2}\) bằng A. 0. B. -2. C. 2. D. -1.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Lấy M thuộc \(\left(P\right):y=x^{2} -4x+3 \)và N thuộc \(\left(C\right):\left(x-5\right)^{2} +\left(y+1\right)^{2} =1\) sao cho đoạn MNngắn nhất. Tính đoạn MN. \(A.\sqrt{2} -1. B.\sqrt{3} -1.\) \(C.\sqrt{6} -1. D.\sqrt{5} -1.\)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho 2 số thực x,y thỏa mãn xy-2x+y=27. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\sqrt{x^{4} -8x^{3} +24x^{2} -32x+17} +\sqrt{y^{4} -20y^{3} +150y^{2} -500y+626} \)có dạng \(a\sqrt{b} ,\left(a,b\in {\rm N}\right).\) Khi đó a+b bằng A. 21. B. 7. C. 30. D. 19.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\frac{x^{2} +\left(x+2\right)\sqrt{x-2} +m}{\sqrt{6-x} +2} . \)Biết hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 10, tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) A. 14. B. 24. C. 34. D. 44.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho x,y là các số thực thỏa mãn\( (x-3)^{2} +(y-1)^{2} =5.\)Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \( P=\frac{3y^{2} +4xy+7x+4y-1}{x+2y+1}\) là \( A. 2\sqrt{3} . B. \sqrt{3} . \) \( C. 3. D. \frac{114}{11} .\)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=m^{2} \left(\sqrt{2+x} +\sqrt{2-x} \right)+4\sqrt{4-x^{2} } +m+1.\) Tổng các giá trị của m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 là \(A. \frac{5}{2} B. -\frac{7}{2} \) \(C. -\frac{1}{2} D. \frac{1}{2} \)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho các số thực x,y thỏa mãn \(x+y=2\left(\sqrt{x-3} +\sqrt{y+3} \right)\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=4\left(x^{2} +y^{2} \right)+15xy\) là \(A. \min P=-83. B. \min P=-63.\) \(C. \min P=-80. D. \min P=-91.\)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=\left|3x^{4} -4x^{3} -12x^{2} +a\right| \)trên đoạn \(\left[-3;2\right].\) Có bao ... nguyên \(a\in \left(-2019\, ;\, 2019\right) để 2m\ge M.\) A. 3209. B. 3213. C. 3215. D. 3211.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Với các số \(a,b,c\in \left[1;5\right] và a+b+c=8 \)thì giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\frac{\left(a^{2} +b^{2} +c^{2} \right)+52\left(ab+bc+ca\right)-1698}{2\left(ab+bc+ca\right)-33} \) là: \(A. -\frac{1202}{87} . B. 86.\) \(C. -\frac{15590}{87} . D. \frac{64}{3} . \)
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho \(\left\{\begin{array}{l} {a,{\rm \; }b,{\rm \; }c{\rm \; }\in \left[0;+\infty \right)} \\ {a^{2} +b^{2} +c^{2} =3} \end{array}\right. .\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\frac{50}{729\left(2-a\right)\left(2-b\right)\left(2-c\right)} +2\left(ab+bc+ca\right)-4\left(a+b+c\right)-abc-17.\) A. -20. B. -24. C. -25. D. -30.
đã hỏi 11 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...