Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Số-phức - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 652 lượt xem
Cho hai số phức \(z=2-i;{\rm w}=3+2i.\) Số phức \(z+{\rm w}\) bằng A. -1-3i B. 6-2i C. 5+i D. 1+3i
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 132 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=-7i có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là: \(A. M\left(0;\, -7\right)\) \(B. M\left(-7;\, 0\right)\) \(C. M\left(7;\, 0\right)\) \(D. M\left(0;\, 7\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Xét các số phức z1, z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} -4\right|=1 và \left|iz_{2} -2\right|=1.\) Giá trị lớn nhất của \(\left|z_{1} +2z_{2} -6i\right| \)bằng \(A. 2\sqrt{2} -2.\) \(B. 4-\sqrt{2} .\) \(C. 4\sqrt{2} +9.\) \(D. 4\sqrt{2} +3. \)
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 582 lượt xem
Xét các số phức z thỏa mãn\( \frac{z+2}{z-2i}\) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z luôn thuộc một đư ... ;ờng tròn đó bằng A. 1. \(B. \sqrt{2} .\) \(C. 2\sqrt{2} .\) D. 2.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cho số phức z=2-i. Môđun của số phức \(\frac{1+2i}{z}\) bằng A. 1. B. 0. C. i. D. 3.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 237 lượt xem
Số phức nào có biểu diễn hình học là điểm M trong hình vẽ dưới đây ? A. z=-2+i. B. z=1-2i. C. z=2-i. D. z=-1+2i.
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Cho hai số phức z1 =3+4i và z2 =2+i. Số phức z1.z2  bằng A. 2-11i. B. 3+9i. C. 3-9i. D. 2+11i.  
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 310 lượt xem
Cho số phức z=-12+5i. Môđun của số phức \(\overline{z} \) bằng A. 13. B. 119. C. 17. D. -7.
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2} \) thỏa mãn \(z_{1} +z_{2} =3+4i\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=5\). Tính giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right| \) A. 10. B. \(5\sqrt{2} .\) C. 5. D. \(10\sqrt{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hai số phức z,w thỏa mãn \(\left|z-i\right|=2 và w=\frac{z-1+i}{z-2-i}\) . Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|w\right|.\) A. 4. B. \(\frac{7}{3} a.\) C. \(\frac{\sqrt{5} }{20} .\) D. \(\frac{a\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 261 lượt xem
Số phức \(z_{1}\) là nghiệm có phần ảo dương của phương trình bậc hai \(z^{2} -2z+5=0 \). Môđun của số phức \((2i-1)z_{1} \) bằng A. -5. B. 5 C. 25 D.\( \sqrt{5} \)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\left(\sqrt{3} -2\right).i \) có tọa độ là A. \(\left(\sqrt{3} ;-2\right).\) B. \(\left(-\sqrt{3} ;2\right).\) C. \(\left(\sqrt{3} -2;0\right).\) D. \(\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 803 lượt xem
Cho hai số phức z=-3+2i và w=4-i. Số phức \(z-\bar{w}\) bằng A. 1+3i. B. -7+i. C. -7+3i. D. 1+i.
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 248 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=2-4i là A. \(\bar{z}=-2-4i.\) B. \(\bar{z}=2+4i.\) C. \(\bar{z}=-2+4i.\) D. \(\bar{z}=-4+2i.\)
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
tìm số phức z=a+bi, thỏa mãn |z-8|i+|z-6i|=5+5i, tính giá trị biểu thức a+b
đã hỏi 10 tháng 4, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn Bảo Nhi
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cho số phức z không phải là số thực và \(\frac{z^{2} -2z+4}{z^{2} +2z+4}\) là số thực. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+\overline{z}\right|+\left|z-\overline{z}\right|=\left|z^{2} \right| .\) A.0. B. 2. C.4. D. 8.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Xét các số phức z,w thỏa mãn \(\left|z\right|=2,\left|iw-2+5i\right|=1\). Giá trị nhỏ nhất của \(\left|z^{2} -wz-4\right|\) bằng \(A.4. \) \(B. 2\left(\sqrt{29} -3\right). \) \(C. 8. \) \(D. 2\left(\sqrt{29} -5\right). \)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.3k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +2-i\right|+\left|z_{1} -4-7i\right|=6\sqrt{2}\) và \(\left|iz_{2} -1+2i\right|=1\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(T=\left|z_{1} +z_{2} \right|.\) \(A. \sqrt{2} -1. \) \(B. \sqrt{2} +1. \) \(C. 2\sqrt{2} +1. \) \(D. 2\sqrt{2} -1.\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 680 lượt xem
Cho số phức \(z=x+yi,\; \left(x,y\in {\rm R}\right)\) thỏa mãn \(\left|z\right|^{2} +3y^{2} =16\). Biểu thức \( P=\left|\left|z-i\right|-\left|z-2\right|\right|\) đạt giá trị lớn nhất tại \(\left(x_{0} ;y_{0} \right ... \(B. \frac{20+3\sqrt{7} }{2} . \) \(C. \frac{20+3\sqrt{6} }{2} . \) \(D. \frac{20-3\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 461 lượt xem
Cho \(z_{1} , z_{2}\) là các số phức khác 0 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|z_{1} =9\left|z_{2} \right|z_{2}\) . Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn các số phức \(z_{1} \) và \ ... ;a \(\left|z_{1} +z_{2} \right|\) bằng A. 8. B. 6. C. \(4\sqrt{2} . \) D. \(3\sqrt{2} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...