Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Số-phức - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 720 lượt xem
Cho hai số phức \(z=2-i;{\rm w}=3+2i.\) Số phức \(z+{\rm w}\) bằng A. -1-3i B. 6-2i C. 5+i D. 1+3i
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=-7i có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là: \(A. M\left(0;\, -7\right)\) \(B. M\left(-7;\, 0\right)\) \(C. M\left(7;\, 0\right)\) \(D. M\left(0;\, 7\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Xét các số phức z1, z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} -4\right|=1 và \left|iz_{2} -2\right|=1.\) Giá trị lớn nhất của \(\left|z_{1} +2z_{2} -6i\right| \)bằng \(A. 2\sqrt{2} -2.\) \(B. 4-\sqrt{2} .\) \(C. 4\sqrt{2} +9.\) \(D. 4\sqrt{2} +3. \)
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 745 lượt xem
Xét các số phức z thỏa mãn\( \frac{z+2}{z-2i}\) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z luôn thuộc một đư ... ;ờng tròn đó bằng A. 1. \(B. \sqrt{2} .\) \(C. 2\sqrt{2} .\) D. 2.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho số phức z=2-i. Môđun của số phức \(\frac{1+2i}{z}\) bằng A. 1. B. 0. C. i. D. 3.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 293 lượt xem
Số phức nào có biểu diễn hình học là điểm M trong hình vẽ dưới đây ? A. z=-2+i. B. z=1-2i. C. z=2-i. D. z=-1+2i.
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cho hai số phức z1 =3+4i và z2 =2+i. Số phức z1.z2  bằng A. 2-11i. B. 3+9i. C. 3-9i. D. 2+11i.  
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 451 lượt xem
Cho số phức z=-12+5i. Môđun của số phức \(\overline{z} \) bằng A. 13. B. 119. C. 17. D. -7.
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2} \) thỏa mãn \(z_{1} +z_{2} =3+4i\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=5\). Tính giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right| \) A. 10. B. \(5\sqrt{2} .\) C. 5. D. \(10\sqrt{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Cho hai số phức z,w thỏa mãn \(\left|z-i\right|=2 và w=\frac{z-1+i}{z-2-i}\) . Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|w\right|.\) A. 4. B. \(\frac{7}{3} a.\) C. \(\frac{\sqrt{5} }{20} .\) D. \(\frac{a\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 301 lượt xem
Số phức \(z_{1}\) là nghiệm có phần ảo dương của phương trình bậc hai \(z^{2} -2z+5=0 \). Môđun của số phức \((2i-1)z_{1} \) bằng A. -5. B. 5 C. 25 D.\( \sqrt{5} \)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\left(\sqrt{3} -2\right).i \) có tọa độ là A. \(\left(\sqrt{3} ;-2\right).\) B. \(\left(-\sqrt{3} ;2\right).\) C. \(\left(\sqrt{3} -2;0\right).\) D. \(\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 983 lượt xem
Cho hai số phức z=-3+2i và w=4-i. Số phức \(z-\bar{w}\) bằng A. 1+3i. B. -7+i. C. -7+3i. D. 1+i.
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 272 lượt xem
Số phức liên hợp của số phức z=2-4i là A. \(\bar{z}=-2-4i.\) B. \(\bar{z}=2+4i.\) C. \(\bar{z}=-2+4i.\) D. \(\bar{z}=-4+2i.\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
tìm số phức z=a+bi, thỏa mãn |z-8|i+|z-6i|=5+5i, tính giá trị biểu thức a+b
đã hỏi 10 tháng 4, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn Bảo Nhi
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho số phức z không phải là số thực và \(\frac{z^{2} -2z+4}{z^{2} +2z+4}\) là số thực. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+\overline{z}\right|+\left|z-\overline{z}\right|=\left|z^{2} \right| .\) A.0. B. 2. C.4. D. 8.
đã hỏi 27 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
Xét các số phức z,w thỏa mãn \(\left|z\right|=2,\left|iw-2+5i\right|=1\). Giá trị nhỏ nhất của \(\left|z^{2} -wz-4\right|\) bằng \(A.4. \) \(B. 2\left(\sqrt{29} -3\right). \) \(C. 8. \) \(D. 2\left(\sqrt{29} -5\right). \)
đã hỏi 27 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +2-i\right|+\left|z_{1} -4-7i\right|=6\sqrt{2}\) và \(\left|iz_{2} -1+2i\right|=1\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(T=\left|z_{1} +z_{2} \right|.\) \(A. \sqrt{2} -1. \) \(B. \sqrt{2} +1. \) \(C. 2\sqrt{2} +1. \) \(D. 2\sqrt{2} -1.\)
đã hỏi 27 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 744 lượt xem
Cho số phức \(z=x+yi,\; \left(x,y\in {\rm R}\right)\) thỏa mãn \(\left|z\right|^{2} +3y^{2} =16\). Biểu thức \( P=\left|\left|z-i\right|-\left|z-2\right|\right|\) đạt giá trị lớn nhất tại \(\left(x_{0} ;y_{0} \right ... \(B. \frac{20+3\sqrt{7} }{2} . \) \(C. \frac{20+3\sqrt{6} }{2} . \) \(D. \frac{20-3\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 27 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 589 lượt xem
Cho \(z_{1} , z_{2}\) là các số phức khác 0 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|z_{1} =9\left|z_{2} \right|z_{2}\) . Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn các số phức \(z_{1} \) và \ ... ;a \(\left|z_{1} +z_{2} \right|\) bằng A. 8. B. 6. C. \(4\sqrt{2} . \) D. \(3\sqrt{2} .\)
đã hỏi 27 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...