search
Đăng nhập

Thành viên BicT_BeRi

Hoạt động của BicT_BeRi

Điểm: 3,165 điểm (hạng #134)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 217 (trong đó có 150 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 86 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 25 câu hỏi, 64 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 28 bỏ phiếu, 61 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 379 bỏ phiếu, 51 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 60
Vì sự tương trợ hạng III x 49
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 57
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 22
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
...