search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Kazutora

Hoạt động của Kazutora

Điểm: 3,247 điểm (hạng #126)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 265 (trong đó có 255 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 106 (có 68 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 49 câu hỏi, 158 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 207 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 94 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
...