search
Đăng nhập

Thành viên Minayo_Lovell

Hoạt động của Minayo_Lovell

Điểm: 10,139 điểm (hạng #32)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 265 (trong đó có 240 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 574 (có 307 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 27
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 109 câu hỏi, 269 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 376 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 544 bỏ phiếu, 13 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 53
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 12
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 13

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
...