search
Đăng nhập

Thành viên lecongmanh240883

Hoạt động của lecongmanh240883

Điểm: 237 điểm (hạng #1,419)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 25
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 6 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
...