search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên tuongvy9647hn

Hoạt động của tuongvy9647hn

Điểm: 17,712 điểm (hạng #9)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,984 (có 109 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 278
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 99 câu hỏi, 271 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 88 bỏ phiếu, 282 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 932 bỏ phiếu, 114 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 161
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 9
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 5
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...