search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Đinh Tiến Luân

Hoạt động của Đinh Tiến Luân

Điểm: 3,205 điểm (hạng #127)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 83 (trong đó có 34 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 390 (có 82 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 220
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 30 câu hỏi, 95 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 19 bỏ phiếu, 106 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 234 bỏ phiếu, 25 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 31
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Câu hỏi hot hạng III x 62
Bình luận hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 30
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 16
Câu trả lời hay hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1
...