Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi gần đây

+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Cho mình hỏi là điểm cuối kì mình có 6 môn được 10 điểm cùng 1 môn 8,5 điểm và 1 môn 9 điểm. Cả năm điểm tổng kết thấp nhất(môn Ngữ Văn) của mình là 9,0 điểm còn lại điểm tổng kết các môn khác đều trên 9,8 điểm thì em có được HSXS không ạ =))))
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (555 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
mn ơi cho e hỏi là tất cả các môn e đều được điểm an toàn chỉ có môn anh là e bị dưới tb nhưng mà điểm giữa kì anh e cũng tạm + điểm thường xuyên môn anh cao thì có dc kéo k ạ e sợ mất hstt huhu
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tư vấn điểm thi - tuyển sinh bởi pngo0866509 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Các môn khác trên 8.0 mà mỹ thuật cuối kì 2 ko đạt thì có được hsg ko
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Mỹ thuật-Âm nhạc THCS bởi phamquocan8081082 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 25 lượt xem
Fill the blank : They showed a ……………………………(document) on animal communication.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 27 lượt xem
Fill the blank : Australia has its own cultural ……………………(identification), which is very different from that of Britain.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 27 lượt xem
Fill the blank : They will …………………………… (replenishment) fresh vegetables and food.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 31 lượt xem
Fill the blank : There are some urgent things that need to be done in different areas to ensure the environmental …………………………… (sustainable).
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Fill the blank : She ……………………..… (subscription) to several celebrities’ entertainment channels.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Fill the blank : The city’s transport system is one of the most ………………… (efficiency) in Europe.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Fill the blank : He’s …………………………… (addict) to computer games.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 19 lượt xem
Fill the blank : All languages have …………………………… (assimilation) variant pronunciation.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Fill the blank : The net result is reduced …………………………… (diverse) in provision.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 28 lượt xem
Fill the blank (past tense and present tense) : She ………….……..(work ) so hard this week that she ………….……..(not have ) time to go to the movies.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Fill the blank (past tense and present tense) : I ………….……..(have, not) this much fun since I ………….……..( be) a kid.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Fill the blank ( past tense and present tense ) : He………….……..(write) a novel for two years, but he………….……..(not finish) it yet.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Fill the blank : She inspired a generation of musical …………………………… (innovate).
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 24 lượt xem
Fill the blank : The new President hopes to …………………………… (uniformity) the country.
đã hỏi 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Fill the blank : The organization works to …………………… (promotion) friendship between nations.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Fill the blank : I see the same law working in nature for …………………… (conserve) and growth.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Fill the blank : A: Did you like the movie "Star Wars?" B: I don't know. I (see, never) ………….……..that movie.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
The cafe ..... features poets, folk singers, and drama groups on its stage. A. tightly B. occasionally C. vaguely D. realistically
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 33 lượt xem
On Friday, Mr. Katz will discuss .... ideas for supporting busy waiters. A. his B. him C. himself D. he
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Newcamp Services managers will meet to discuss the proposed ...... of three smaller branches into one large branch. A. security B. bracket C. connector D. merger
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Fill the blank : My best friend and I ………….……..( know) each other for over fifteen years. We still get together once a week.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Fill the blank : He………….……..(not be) here since Christmas. I wonder where he…………. (live) since then.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
Fill the blank : For an actor, winning an Oscar is one of the greatest …………………………… (achieve) you hope for.  
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Fill the blank : The …………………………… (unemploy) rate was 4 percent in January.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Fill the blank : Mrs Brown is admired for her …………………………… (generous).
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
She’s a …………………………… (distinguish) novelist and philosopher.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Fill the blank : She thanked the staff for their …………………………. (dedicate) and enthusiasm.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
Fill the blank : His …………………………… (persevere) helped him win partial scholoarships to attend Cambridge University.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
After coating the potatoes in flour and spices, chefs should place them ..... into the deep fryer. A. rarely B. honestly C. doubtfully D. directly
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Fill the blank : They are a …………………………… (respect) married couple.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Fill the blank : I could see she was a …………………………… (talent) leader.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Fill the blank : The country’s economy is mainly …………………………… (agriculture).
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
Fill the blank : The law has done little to prevent racial ………………… (disciminate) and inequality.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Fill the blank : In September, these birds …………………………… (migration) to a warmer climate.
đã hỏi 7 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29693 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...