Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
--> It was such ....
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
--> The leaves ....
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
--> You don't .....
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
--> I wish ....
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
" Where do you live ? " the man asked the boy --> The man asked ......
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 16 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Do you enjoy surfing the web ? --> Are you .....
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
a) Viết công thức cấu tạo có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân từ sau: C2H4, CH3Cl, CH4, C2H6O, C2H5Cl, C3H6, C2H2 b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố tron hợp chất
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
a) Metan và khí oxi b) Etilen và dung dịch brom  c) Etilen và khí oxi
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
d) Trùng hợp etilen  e) Propilen (C3H6) và dung dịch brom f) Metan và nước g) Metan và clo ( tỉ lệ 1:1)
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
A = √72 + 1/5. √50 - √162
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120 km. Vì vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10km/h nên ô tô di đến B sơm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của xe máy
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( H thuộc BC). Biết AB = 3 cm, BC = 5 cm a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC và AH b) Gọi I là trung điểm của AC, tính độ dài đoạn thẳng AI và số đo góc ABI (làm tròn đến độ)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) d1: 2x+6y-1=0;d2:x+2y+2=0 b) d1: 4x+3y-1=0;d2:-x-2y+6=0
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
cho d1 :mx+(m+1)y+2m=0 và d2:2x+y-2=0.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho parabol y = x^2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m -2 với m là tham số. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
a/b^2 + 16 + b /c^2+16 + c / a^2 + 16 ≥ 3/8
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Để góp phần giảm bớt nỗi đau do di họa chất độc màu da cam mà đế quốc Mĩ đã rải xuống các cánh ừng miền Nam thời chiến tranh, cả nước đã lập quỹ giúp đỡ các nạn nhân. Hãy nêu suy nghĩ của mình về các sự kiện đó
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) Hàm số trên đồng biến, nghịch biến khi nào ? b) Vẽ đồ thị hàm số trên
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) 4x^2 - 5x = 0 b) 2x^2 - 3x - 2 = 0
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Một hồ bơi hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m và diện tích bằng 112m^2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Tiếng Việt tiểu học bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Her job is ______ old paintings to their former conditions. A. wondering B. restoring C. surrounding D. making
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Stop ______ me when I’m working. A. replacing B. bothering C. seeing D. talking
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Why ______ we visit Sapa this summer? A. don’t B. have C. mustn’t D. might
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
It was once ______ that the sun travelled around the earth. A. thoughtful B. thinking C. thought D. think
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 242 lượt xem
Lớp 10A có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 ... ;t môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là: A. 9 B. 10 C. 18 D. 28
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    605 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    159 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    147 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...