Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Tại sao nói phương pháp phân tích các thế hộ lai là phương pháp nghiên cứu độc đáo của Menđen ?
đã trả lời 5 phút cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1. Hiện tượng di truyền là   A. hiện tượng các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên được truyền đạt cho các thế hệ con cháu.   B. hiện tượng các tính trạng của cơ thể được sao chép qua các thế hệ   C. hiện tượng bố mẹ sinh ra con cái mang những đặc điểm giống mình   D. hiện ... dị tổ hợp.   B. các gen có điều kiện tương tác với nhau   C. dễ tạo ra các biến dị di truyền.   D. ảnh hưởng của môi trường.
đã trả lời 8 phút cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1. Chọn câu đúng câu sai trong các câu sau :   Câu   Đúng   Sai   A. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được tính trạng là trội hoàn toàn hay không hoàn toàn.           B. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được kiểu gen của cơ thể mang tính ...         C. Kết quả của phép lai phân tích giúp xác định được giống cây trồng, vật nuôi là thuần chủng hay không thuần chủng.        
đã trả lời 9 phút cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Hiện tượng đồng tính ở F1 là hiện tượng các cơ thể lai F1 cùng có một….(1)…..Hiện tượng phân tính ở F2 là hiện tượng xuất hiện…..(2)…..        A. kiểu gen   B. kiểu hình   C. tỉ lệ 3 trội : 1 lặn   D. cả kiểu hình trội và kiểu hình lặn
đã trả lời 10 phút cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
đã trả lời 16 phút cách đây trong Khác bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
đã trả lời 19 phút cách đây trong Khác bởi Yi_Ahri Tiến sĩ (15.3k điểm) 22 75 340
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
1. Hiện tượng di truyền là   A. hiện tượng các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên được truyền đạt cho các thế hệ con cháu.   B. hiện tượng các tính trạng của cơ thể được sao chép qua các thế hệ   C. hiện tượng bố mẹ sinh ra con cái mang những đặc điểm giống mình   D. hiện ... dị tổ hợp.   B. các gen có điều kiện tương tác với nhau   C. dễ tạo ra các biến dị di truyền.   D. ảnh hưởng của môi trường.
đã hỏi 22 phút cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi DJ_Sona Học sinh (297 điểm) 4
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Nêu các ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp sản xuất thức ăn của vật nuôi 
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Công nghệ lớp 7 bởi A girl love pink color
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Tìm x biết |2x-1|=3
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi Hương 1 1 1
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Câu 13: Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào? A. Tinh thần yêu nước. ... minh. B. Chiến thắng Véc_đoong C. Mĩ tham chiến. D. Cách mạng tháng 10 Nga
đã trả lời 3 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 11 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Thi T.Anh 7đ giữa kỳ 2 mà môn Toán có 2đ thì môn T.Anh có kéo môn Toán lên 5đ được không ạ
đã hỏi 3 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi CÔ BÉ 1 1 1
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Question 11. (NB)Which ASEAN country is divided into two regions by the sea?    A. Vietnam B. Malaysia     C. Indonesia D. Philippines     Question 12. (TH) Since I _______, I've made a lot of friends in the new school.        A. come B. coming   C. came D. had ... examination   Question 15. Thanks for all your help - _______. (TH)   A. I'd love to B. My pleasure   C. Certainly D. My happiness
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Question 16. Islamic people worship in a _____. (TH)   A. mosque B. pagoda   C. temple D. church   Question 17. Oh no. I left my book at home. Can I share yours? - _______ . (NB)   A. Not at all B. Yes, I do too   C. Yes, sure D. No, thanks ... s   C. Why not D. We should     Question 20. (TH) Choose the underlined word or phrase that needs correcting.   Nam uses to go fishing when he was young
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Question 21. (VD) Look at the big old tree at the _____ of the village. It's a banyan tree.   A. exit B. way     C. entrance D. going     Question 22. (TH) I speak ____ English but I want to learn to read and write it well.   A. a little B. ... Question 25. (VD) Choose the word that has the stress differently from that of the other words.   A. monority B. intermediate   C. occasion D. material  
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Question 26. (TH) Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.     A. prayed B. impressed     C. designed D. embroidered      Question 27. Workers like wearing jeans because they don't_______ easily.         A. make off B. wear off     C. wear ... the ao dai" to make it more fashionable.     A. have been added B. has been added   C. are added D. added (VD)
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Complete the passage with the words given and write your answer on the answer sheet: (0,4pt)   includes, larger, largest,              importance, population, majority   Is Australia the world's (31) _______ island and its smallest continent? Actually, ... some four million people from more than countries have made Australia their home. This (4) ___ a large number of Asian and African immigrants.
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Read the following passage, then and mark your answer on the answer sheet answer the questlons (1,6 pts)   Last summer, Peter and his classmates went to the country. They went to visit a farm on which Peter's Uncle Tom worked, They left early in the morning and went there ... harvester cut and thresh corn at the same time ?      Question 38. (TH) What kinds of farm animals were raised there?     
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Write the second sentences so that it has a similar meaning to the first and write your answer on the answer sheet.   Question 39. (TH) People should use bicycles for short journey.   => Bicycles      Question 40. (TH) It's a pity, I can't play the guitar well.   => I wish  ... in Vietnam? Nam asked Mary   => Nam asked      Question 43. VD) It will be good to see them again.   => I'm looking    
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
1. A. craftsman B. factor C. indicator D. concentrate   2. A. talked B. decided C. stopped D. finished   3. A. please B. measure C. seat D. beach
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 9 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Viết một đoạn văn có sử dụng câu chủ đông.Hãy chỉ rõ và chuyển câu chủ động thành câu bị động theo 2 cách  
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 7 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
trong cuộc khởi nghĩa lam sơn chiến thắng nào tiêu biểu nhất vì sao
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 7 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Câu 1. Hiện tượng uốn cong hình chữ S của xương cột sống ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ? A. Giúp giảm thiểu ... ;ốt sống B. Xương bả vai C. Xương cánh chậu D. Xương sọ
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi ngoclinhbui ● Biệt đội chuyên gia Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 14 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
đã trả lời 14 giờ cách đây trong Địa lý lớp 8 bởi Doanhthu0105 Cử nhân (1.9k điểm) 3 7 11
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 bởi SkyBlue Thần đồng (816 điểm) 1 5 16
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 17 giờ cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 bởi lMINHVY Thần đồng (764 điểm) 3 7
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
nếu mà điểm thi thấp thì điểm kttx có thể kéo lên được không ạ?
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi huenguyen.08066611006 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
tìm số phức z=a+bi, thỏa mãn |z-8|i+|z-6i|=5+5i, tính giá trị biểu thức a+b
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (2.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi hoặc các tag phổ biến.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1908 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1874 Điểm

 3. trannhat900

  1796 Điểm

 4. ngoclinhbui

  912 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  527 Điểm

 2. anhthh_823

  300 Điểm

 3. ngoclinhbui

  281 Điểm

 4. Yi_Ahri

  245 Điểm

...