Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên 21111505552355

Thành viên trong: 3 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên LINH CHI ĐẬU THỊ

Hoạt động của 21111505552355

Điểm: 168 điểm (hạng #2,086)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 18 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1

Bạc (1)

Đọc giả hạng II x1
...