Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Bac_Da

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên

Hoạt động của Bac_Da

Điểm: 3,444 điểm (hạng #149)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 302 (trong đó có 291 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 80 (có 58 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 35 câu hỏi, 79 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 85 bỏ phiếu, 29 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 83 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Câu trả lời hay hạng III x4
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x309
Điểm danh hạng III x1

Bạc (10)

Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x300
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1

Vàng (5)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x77
Câu trả lời hay hạng I x1
...