Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Ca yoongi

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoài thu

Hoạt động của Ca yoongi

Điểm: 14,963 điểm (hạng #15)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 147 (trong đó có 145 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,882 (có 236 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 523
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 463 câu hỏi, 2,008 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,435 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,172 bỏ phiếu, 96 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x120
Bình luận hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x165
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x150
Điểm danh hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x13
Chăm chỉ hạng III x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x162
Thành tích hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x40
Câu trả lời hay hạng II x4
Điểm danh hạng II x1

Vàng (13)

Trả lời tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x29
...