search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ChiCoffee

Hoạt động của ChiCoffee

Điểm: 1,352 điểm (hạng #269)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 113 (có 63 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 46 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...