Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Dalia Mộc Ly

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Ruby Mon

Hoạt động của Dalia Mộc Ly

Điểm: 13,642 điểm (hạng #21)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 94 (trong đó có 44 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,238 (có 450 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 588
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 57 câu hỏi, 180 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 189 bỏ phiếu, 48 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 659 bỏ phiếu, 211 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x19
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bình luận hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x69
Thành tích hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x97
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x93
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x6
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (13)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
10,000 điểm x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x59
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x2
...