Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Fairy tail

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Ngọc

Hoạt động của Fairy tail

Điểm: 6,627 điểm (hạng #64)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 128 (trong đó có 66 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,259 (có 59 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 343
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 52 câu hỏi, 92 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 136 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 459 bỏ phiếu, 55 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x140
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x58
Thành tích hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x20
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Xác minh thành công email x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Bỏ phiếu hạng III x1

Bạc (14)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x148
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x2

Vàng (9)

Câu hỏi hot hạng I x109
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...