Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Stella Phạm

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên Vy Phạm

Hoạt động của Stella Phạm

Điểm: 3,038 điểm (hạng #160)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 81 (trong đó có 63 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 183 (có 88 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 129
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 160 câu hỏi, 217 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 373 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 254 bỏ phiếu, 31 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x21
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x27
100 điểm x1
Chăm chỉ hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Thành tích hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x64
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x3
Câu hỏi hot hạng II x28
Vì sự tương trợ hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x5
Bỏ phiếu hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...