Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Thương Dương

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thương Dương Thị

Hoạt động của Thương Dương

Điểm: 4,110 điểm (hạng #118)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 86 (trong đó có 66 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 778 (có 45 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 486
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 65 câu hỏi, 161 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 223 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 252 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x15
Cập nhật ảnh đại diện x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x20
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x94
Điểm danh hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x77
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1

Vàng (8)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x39
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...