search
Đăng nhập

Thành viên ThIsMe

Hoạt động của ThIsMe

Điểm: 240 điểm (hạng #1,380)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 11 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 75 câu hỏi, 122 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 197 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 25 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 10
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
...