Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên TittLe

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Títttt H

Hoạt động của TittLe

Điểm: 2,104 điểm (hạng #208)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 48 (trong đó có 31 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 192 (có 100 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 27 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 29 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (11)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x3
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x43

Bạc (8)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x27

Vàng (5)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu hỏi hot hạng I x2
...