search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Trần Nhật Dương

Hoạt động của Trần Nhật Dương

Điểm: 4,463 điểm (hạng #87)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 149 (trong đó có 124 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 589 (có 122 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 52
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 519 câu hỏi, 558 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,055 bỏ phiếu, 22 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 530 bỏ phiếu, 46 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 86
Câu hỏi hay hạng III x 27
Biên tập viên hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 49
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 24
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 11
Câu trả lời hay hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
...