Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Trần Nhật Dương

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Trần Nhật

Hoạt động của Trần Nhật Dương

Điểm: 2,607 điểm (hạng #144)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 149 (trong đó có 124 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 587 (có 123 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 52
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 518 câu hỏi, 557 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,053 bỏ phiếu, 22 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 541 bỏ phiếu, 47 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x88
Câu hỏi hay hạng III x27
Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x123
Vì sự tương trợ hạng III x3
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x76
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x20
Câu trả lời hay hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
...