search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Tsukasa

Hoạt động của Tsukasa

Điểm: 192 điểm (hạng #1,951)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
...