search
Đăng nhập

Thành viên YasuoVN

Hoạt động của YasuoVN

Điểm: 8,286 điểm (hạng #42)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 507 (trong đó có 422 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 334 (có 109 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 462 câu hỏi, 639 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 728 bỏ phiếu, 373 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 456 bỏ phiếu, 27 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 19
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 28
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...