Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Zzzzz

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tường Vi Trần

Hoạt động của Zzzzz

Điểm: 20,412 điểm (hạng #7)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 167 (trong đó có 131 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,884 (có 191 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1,396
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,117 câu hỏi, 2,161 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,277 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,502 bỏ phiếu, 90 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Câu hỏi hay hạng III x100
Vì sự công bằng hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x235
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x174
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x4
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x133
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x7
Câu trả lời hay hạng II x9
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (17)

Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
10,000 điểm x1
Bình luận hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x29
Câu trả lời hay hạng I x2
Biên tập viên hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...