search
Đăng nhập

Thành viên _NoProblems_

Hoạt động của _NoProblems_

Điểm: 2,375 điểm (hạng #172)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 129 (trong đó có 128 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 43 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 64 câu hỏi, 327 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 386 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 279 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 45
Câu trả lời hay hạng III x 36
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
...