Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên bỏ nick

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bỏ nick

Hoạt động của bỏ nick

Điểm: 4,376 điểm (hạng #109)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 131 (trong đó có 122 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 411 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 401 câu hỏi, 861 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,018 bỏ phiếu, 244 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 514 bỏ phiếu, 551 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Yêu thích hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x24
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3
Câu hỏi hot hạng III x129
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (11)

Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x120
Câu trả lời hay hạng II x6
Vì sự tương trợ hạng II x2

Đồng (3)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Xác minh thành công email x1

Vàng (9)

Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x108
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...