Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên bing2122

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bing N Nguyễn

Hoạt động của bing2122

Điểm: 475 điểm (hạng #656)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 14 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 43 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 123
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 79 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 82 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x4
100 điểm x1
Câu hỏi hay hạng III x7
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x15
Thành tích hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1

Bạc (9)

Đọc giả hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x7
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x14
Thành tích hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1

Vàng (4)

Đọc giả hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x3
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x1
...