Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên binhnguyen123

Thành viên trong: 8 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên bình

Hoạt động của binhnguyen123

Điểm: 373 điểm (hạng #791)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 25 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 77 câu hỏi, 116 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 180 bỏ phiếu, 13 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 83 bỏ phiếu, 14 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Câu trả lời hay hạng III x10
Bỏ phiếu hạng III x1
Yêu thích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x9
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2

Bạc (5)

Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x9
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x3
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x11
...