search
Đăng nhập

Thành viên duongthithulvc11120

Hoạt động của duongthithulvc11120

Điểm: 1,499 điểm (hạng #238)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 172 (có 55 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 20 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...