Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên hoihan

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của hoihan

Điểm: 193 điểm (hạng #2,027)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 3 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x2
...