Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên jjaltoon51049

Thành viên trong: 3 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Toon Jjal

Hoạt động của jjaltoon51049

Điểm: 1,126 điểm (hạng #379)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 132 (có 40 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (5)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1

Bạc (3)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1

Vàng (1)

Đọc giả hạng I x1
...