Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên kakashi

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lê Anh Dũng

Hoạt động của kakashi

Điểm: 3,144 điểm (hạng #148)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 337 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 59 câu hỏi, 213 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 270 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 239 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (15)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x22
Câu trả lời hay hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x29
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x90
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2

Bạc (12)

Vì sự công bằng hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x79
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x47
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Thành tích hạng I x1
...