search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên kakashi

Hoạt động của kakashi

Điểm: 3,124 điểm (hạng #130)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 53 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 339 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 18
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 59 câu hỏi, 213 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 270 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 236 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 22
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 29
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 82
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Vì sự công bằng hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 72
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 35
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Thành tích hạng I x 1
...