Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên luckyyhappyy07687

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Happy & Lucky

Hoạt động của luckyyhappyy07687

Điểm: 1,008 điểm (hạng #398)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 24 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 147 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x15

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x11

Vàng (1)

Đọc giả hạng I x1
...