Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên lueyuri009730

Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Kỷ Đường

Hoạt động của lueyuri009730

Điểm: 63 điểm (hạng #8,201)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 5 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1

Bạc (1)

Đọc giả hạng II x1
...