search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên manh.s116973557

Hoạt động của manh.s116973557

Điểm: 3,557 điểm (hạng #115)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 26 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 453 (có 98 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 8 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 99 bỏ phiếu, 6 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...