Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên minhdu05

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của minhdu05

Điểm: 332 điểm (hạng #983)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 6 câu hỏi, 19 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 25 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm
...