search
Đăng nhập

Thành viên minhmc123

Hoạt động của minhmc123

Điểm: 307 điểm (hạng #998)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 18 (trong đó có 14 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 15 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 16 câu hỏi, 33 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 49 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
...