search
Đăng nhập

Thành viên nguyen2k5

Hoạt động của nguyen2k5

Điểm: 712 điểm (hạng #471)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 28 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 43 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 13
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 53 câu hỏi, 124 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 171 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 49 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 22
Vì sự công bằng hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 12
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 15
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 6
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
...