Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyendavit123

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Việt Nam

Hoạt động của nguyendavit123

Điểm: 12,379 điểm (hạng #27)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 282 (trong đó có 176 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 673 (có 442 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 201
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 420 câu hỏi, 748 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,161 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 718 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu hỏi hay hạng III x53
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x51
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x287
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x220
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x4
Chăm chỉ hạng II x1

Vàng (13)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Điểm danh hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x59
Biên tập viên hạng I x1
BTC cuộc thi x4
10,000 điểm x1
...