search
Đăng nhập

Thành viên nguyendavit123

Hoạt động của nguyendavit123

Điểm: 5,731 điểm (hạng #65)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 232 (trong đó có 133 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 190 (có 86 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 52
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 312 câu hỏi, 558 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 864 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 458 bỏ phiếu, 8 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 33
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 40
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 25
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...