search
Đăng nhập

Thành viên nguyendindan

Hoạt động của nguyendindan

Điểm: 5,213 điểm (hạng #75)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 103 (trong đó có 46 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 123 (có 82 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 207 câu hỏi, 158 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 364 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 246 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 31
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 17
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 10
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
...