Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyendindan

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên Din Đan Nguyễn

Hoạt động của nguyendindan

Điểm: 5,257 điểm (hạng #88)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 138 (trong đó có 82 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 134 (có 88 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 214 câu hỏi, 173 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 385 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 273 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Câu hỏi hay hạng III x34
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x17
Biên tập viên hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x142
Chăm chỉ hạng III x1

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x113
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x43
...