search
Đăng nhập

Thành viên nguyenlengoc070902613

Hoạt động của nguyenlengoc070902613

Điểm: 8,310 điểm (hạng #41)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 550 (trong đó có 550 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 551
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
...