search
Đăng nhập

Thành viên nguyenquynh1511

Hoạt động của nguyenquynh1511

Điểm: 361 điểm (hạng #842)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 45 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
...