search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên quin

Hoạt động của quin

Điểm: 3,662 điểm (hạng #112)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 73 (trong đó có 71 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 236 (có 108 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 32
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 32 câu hỏi, 56 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 78 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 351 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 58
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 42
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 9
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Câu hỏi hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
...