Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên saitamaselfomy

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Là saitama Tôi

Hoạt động của saitamaselfomy

Điểm: 2,948 điểm (hạng #156)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1

Bạc (1)

1,000 điểm x1
...