search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên selfomyhoidap

Hoạt động của selfomyhoidap

Điểm: 1,575 điểm (hạng #227)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 71 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 52 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 181
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 187 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 192 bỏ phiếu, 21 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,348 bỏ phiếu, 30 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 61
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 67
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 21
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 45
Câu hỏi hot hạng II x 45
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 7
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hay hạng I x 26
Câu hỏi hot hạng I x 17
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 4
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
...