Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên selfomyhoidap

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Selfomy Hỏi Đáp

Hoạt động của selfomyhoidap

Điểm: 1,832 điểm (hạng #213)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 54 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 189
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 28 câu hỏi, 191 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 198 bỏ phiếu, 21 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,448 bỏ phiếu, 32 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 79
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 89
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 21
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 49
Câu hỏi hot hạng II x 54
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 7
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hay hạng I x 27
Câu hỏi hot hạng I x 18
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 4
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...